Copyright

 

Všechna práva vyhrazena! Určeno pouze k on-line prohlížení! Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno šíření nebo zveřejnění obsahu, či jakékoli jeho části jakýmkoli způsobem; dále je zakázáno tištění, kopírování či jiný způsob distribuce. Toto se nevztahuje na obrazový a textový materiál, u kterého jsou výslovně uvedeny jiné podmínky dalšího užívání. 
Server této domény se nachází na území České republiky a proto se na něj vztahují zákony a předpisy této země. Před jakoukoli činností v souvislosti s touto doménou se, prosím, s příslušnými zákony a předpisy důkladně seznamte a také řiďte. Zejména pak zákony č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským a č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dále jste povinni řídit se i zákony příslušné země, ze které na server přistupujete. Nelze zaručit, že veškerý obsah je v souladu s právním řádem jiných zemí.

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. Fotografie, která je původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem, je chráněna jako dílo fotografické. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují výše uvedené podmínky. Předmětem díla autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla. Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiná databáze, je-li souborem nezávislých děl nebo jiných prvků, který je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, je dílem souborným.
Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak; to neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Toto ustanovení se použije i tehdy, je-li toto jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti.
(Ze zákona 121/2000 Sb.)


 

Pro dohodnutí podmínek dalšího publikování daného materiálu kontaktujte autora stránek pomocí e-mailu honzasebe@seznam.cz a nebo pomocí Facebooku